© 2015 VIEWCONT Ltd.

Въздействието на добавената реалност е поразително. Илюзорните образи, наблюдавани от определени места, карат човек да се потапя с удоволствие в измисления им свят или да ги съзерцава упорито, в опит да открие границата между действителност и фикция. Даже в простичък пример, като този.
С помощта на създадения от нас софтуер ние постигаме неочакван оптичен ефект, както в рекламни решения и арт творби, така и в интериорен и дори екстериорен дизайн.
Няколко примера.
The impact of augmented reality is striking. Illusionary images seen from certain places make one immerse with a pleasure in their fictional world or to contemplate them hard, attempting to find the boundary between reality and fiction. Even in a simple example like this.
We created software tools that allow us achieving unexpected optical effect in advertising solutions, art works, interior and even exterior design.
A Few Examples.
В сътрудничество с Rooster Advertising и магазин Systems.bg In cooperation with Rooster Advertising & Systems.bg Store
 

Примери

Examples

Една повърхнина*

One surface*


Поглед от зоната на илюзия View from the illusion area


Поглед отсреща View from the opposite side

*Симулация (метростанция "Дружба") *Simulation (Metro station "Fellowship")

Примери

Examples

Две повърхнини*

Two surfaces*


Поглед от зоната на илюзия View from the illusion area


Поглед отстрани Side view

*Симулация (Петте кьошета) *Simulation (The five corners)

Примери

Examples

Три повърхнини*

Three surfaces*


Поглед от зоната на илюзия View from the illusion area


Поглед отстрани Side view

*Симулация (офис FIPRA) *Simulation (FIPRA Office)

Примери

Examples

15 повърхнини*

15 surfaces*


3D модел, поглед отстрани
(междинен вариант)
3D model, side view
(an intermediate variant)


Обект, поглед от зоната на илюзия
(oкончателен вариант)
Site, view from the illusion area
(the final variant)

*Симулация (мост на бул. "Брюксел") *Simulation (Brussels Blvd. bridge)

Технологията

The Technology

1. Заснема се мястото и се намират визуалните му параметри.

1. Taking pictures of the place and calculating its visual parameters.

2. Построява се 3D модел за предварителна оценка на добавената реалност.

2. Building a 3D model for preliminary assessment of augmented reality.

3. Съвместяват се визуалните параметри на добавеното изображение и мястото.

3. Image and place visual parameters accordance.

4. Изготвят се шаблони, цветови палитри и маркери за полагане.

4. Preparing of templates, color palettes and markers.

За потребителя това означава:
  • Възможност за реализация на проекти върху големи обекти със сложна форма;
  • Възможност за оценка и корекция на изображенията преди полагането им;
  • Многократно съкратено време за дизайн и полагане;
  • Гарантирана висока точност на положените изображения.
For the client that means:
  • Opportunity for realization of projects on big and complex objects.
  • Possibility to estimate the image and correct it before applying on the object.
  • Dramatically shortened time of design and application.
  • Guaranteed high accuracy of applied images.

За клиенти

For customers

АРХИТЕКТИ, ДИЗАЙНЕРИ, РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ, ХУДОЖНИЦИ
ARCHITECTS, DESIGNERS, ADVERTISING AGENCIES, ARTISTS
Можем да ви консултираме при създаването на вашата творба, ще обработим вашето готово изображение, ще ви предоставим шаблоните и ако искате, ще ви дадем съвети при полагането.
We can advise you while you create your work. We will process your image and give you its templates. And if you want we will consult you on application of the image.
СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
REAL ESTATE OWNERS
Ще се погрижим да създадем подходящо изображение, да го обработим за предвижданото място, да изготвим шаблоните и да го положим.
Complete solution: We will take care for creating a suitable image, we will process it for the envisaged place, we will make the templates and finally we will lay it there.

Ние

About us

Ние сме българска високо-технологична компания, основана през пролетта на 2015 г. Развиваме научно-изследователска дейност в областта на приложната математика и информационните технологии.

Oткрити от нас математически зависимости в епиполярната геометрия разкриват възможности за технологичен пробив в сфери като добавена реалност, машинно зрение, гейм индустрия и др. Целта ни е създаване на софтуерни средства, които ги прилагат.

Освен математически открития нашето ноу-хау включва собствени иновативни алгоритми и решения, а така също резултати от собствени научни изследвания. Притежаваме две патентни заявки, свързани с предмета ни на дейност.

Д-р Емил Зарков
We are a Bulgarian hi-tech company, established at the beginning of 2015 for scientific research in the field of Applied Mathematics and Information Technologies.

Discovered by us mathematical dependencies in epipolar geometry reveal great opportunities for technological breakthrough in areas like augmented reality, computer vision, game industry etc. We aim to develop software instruments that implement them.

Besides the mathematical discoveries our know-how includes innovative algorithms and solutions, as well as results from scientific studies we have conducted. As a result of this work two applications for inventions have been submitted to the Bulgarian Patent Office.

Dr. Emil Zarkov

Контакти

Contacts

гр. София, ул. Хубча №2,
офис 11
1618 Sofia, 2 Hubcha str.,
Office 11
officeviewcont.com